คำอธิบายรายวิชา ตามสาขาวิชา

 อุบลราชธานี
4 ปี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  A1 จันทร์08:30-17:00999009C803644X    
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุนีรัตน์ ศรีโสภา
อาจารย์มานุช กุลสุทธิชัย
อาจารย์เพ็ญประภา นรเนตร
ดร.วิชาญ ไทยแท้
อาจารย์นฤพร โวหาร
ดร.วิสุทธิ์ เวียงสมุทร
อาจารย์ศราวุฒิ สอกิจสกุล
สำรองให้: ทุกชั้นปี รุ่น กลุ่ม : 80-36-44
สอบปลายภาค: 4 มี.ค. 2566 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร 003 ห้อง F 207
คำอธิบายรายวิชา

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = วิชาการศึกษาทั่วไป  11 = พื้นฐานวิชาชีพ  12 = ชีพบังคับ  13 = ชีพเลือก  14 = เลือกเสรี
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล โทร. 045 – 283770 – 2 ต่อ 1207