คำอธิบายรายวิชา ตามสาขาวิชา

 อุบลราชธานี
4 ปี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  A1 เสาร์13:00-16:00F 208003C40634X    
อาจารย์: อาจารย์เพ็ญประภา นรเนตร
สำรองให้: ทุกชั้นปี รุ่น กลุ่ม : 40-6-34
สอบปลายภาค: 22 พ.ค. 2565 เวลา 14:00 - 16:00 อาคาร 006 ห้อง ประชุม
5 ปี
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  A2 เสาร์13:00-16:00999009C30030X    
อาจารย์: อาจารย์เพ็ญประภา นรเนตร
สำรองให้: ทุกชั้นปี รุ่น กลุ่ม : 30-0-30
สอบปลายภาค: 22 พ.ค. 2565 เวลา 14:00 - 16:00 อาคาร 006 ห้อง ประชุม
คำอธิบายรายวิชา

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = วิชาการศึกษาทั่วไป  11 = พื้นฐานวิชาชีพ  12 = ชีพบังคับ  13 = ชีพเลือก  14 = เลือกเสรี
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล โทร. 045 – 283770 – 2 ต่อ 1207