BED114TEACHING PRACTICES IN EDUCATION INTITUTION 2
การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2
สังกัดศึกษาศาสตร์, การศึกษาปฐมวัย
หน่วยกิต6 (0-18-9)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2565 
รายชื่อ  คำอธิบายรายวิชา ตามสาขาวิชา

 อุบลราชธานี
5 ปี
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  1 จันทร์08:00-19:00999009C802357X    
อาจารย์: อาจารย์เพ็ญประภา นรเนตร
สำรองให้: ทุกชั้นปี รุ่น กลุ่ม : 80-23-57
สอบปลายภาค: 4 มี.ค. 2566 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร 003 ห้อง F 211
  A2 จันทร์08:00-19:00999009C60060X    
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุนีรัตน์ ศรีโสภา
อาจารย์มานุช กุลสุทธิชัย
อาจารย์เพ็ญประภา นรเนตร
ดร.วิชาญ ไทยแท้
อาจารย์นฤพร โวหาร
ดร.วิสุทธิ์ เวียงสมุทร
อาจารย์ศราวุฒิ สอกิจสกุล
สำรองให้: ทุกชั้นปี รุ่น กลุ่ม : 60-0-60
สอบปลายภาค: 4 มี.ค. 2566 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร 003 ห้อง F 211
คำอธิบายรายวิชา

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = วิชาการศึกษาทั่วไป  11 = พื้นฐานวิชาชีพ  12 = ชีพบังคับ  13 = ชีพเลือก  14 = เลือกเสรี
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล โทร. 045 – 283770 – 2 ต่อ 1207