GEN302FOUNDATION ENGLISH
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
สังกัดศิลปศาสตร์, อุตสาหกรรมการบริการการท่องเที่ยวและการโรงแรม
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2564 
รายชื่อ  คำอธิบายรายวิชา ตามสาขาวิชา

 อุบลราชธานี
2 ปี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  A1 อาทิตย์10:30-12:30ประชุม006C99396X    
อาจารย์: อาจารย์มานุช กุลสุทธิชัย
สำรองให้: ทุกชั้นปี รุ่น กลุ่ม : 99-3-96
สอบกลางภาค: 15 ส.ค. 2564 เวลา 10:30 - 12:00 อาคาร 009 ห้อง 999
สอบปลายภาค: 17 ต.ค. 2564 เวลา 14:00 - 16:00 อาคาร 006 ห้อง ประชุม
คำอธิบายรายวิชา

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = วิชาการศึกษาทั่วไป  11 = พื้นฐานวิชาชีพ  12 = ชีพบังคับ  13 = ชีพเลือก  14 = เลือกเสรี
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล โทร. 045 – 283770 – 2 ต่อ 1207