BED223MATERIALSTOYS AND TECHNOLOGY FOR EARLY CHILDHOOD
สื่อ ของเล่น และเทคโนโลยีสำหรับเด็กปฐมวัย
สังกัดศึกษาศาสตร์, การศึกษาปฐมวัย
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2565 
รายชื่อ  คำอธิบายรายวิชา ตามสาขาวิชา

 อุบลราชธานี
5 ปี
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  1 เสาร์17:00-19:00999009C60258X    
อาจารย์: ดร.วิชาญ ไทยแท้
สำรองให้: ทุกชั้นปี รุ่น กลุ่ม : 60-2-58
สอบกลางภาค: 7 ม.ค. 2566 เวลา 16:00 - 17:30 อาคาร 003 ห้อง F 207
สอบปลายภาค: 4 มี.ค. 2566 เวลา 16:00 - 18:00 อาคาร 003 ห้อง F 208
คำอธิบายรายวิชา

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = วิชาการศึกษาทั่วไป  11 = พื้นฐานวิชาชีพ  12 = ชีพบังคับ  13 = ชีพเลือก  14 = เลือกเสรี
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล โทร. 045 – 283770 – 2 ต่อ 1207