BED110PROFESSIONAL EXPERIENCES1
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพระหว่างเรียน 1
สังกัดศึกษาศาสตร์, การศึกษาปฐมวัย
หน่วยกิต1 (0-0-45)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2562 
รายชื่อ  คำอธิบายรายวิชา ตามสาขาวิชา

 อุบลราชธานี
5 ปี
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  1 จันทร์08:00-16:00999009C992871X    
  อังคาร08:00-16:00999009C      
  พุธ08:00-16:00999009C      
  พฤหัสบดี08:00-16:00999009C      
  ศุกร์08:00-16:00999009C      
อาจารย์: อาจารย์เพ็ญประภา นรเนตร
อาจารย์นฤพร โวหาร
สำรองให้: ทุกชั้นปี รุ่น กลุ่ม : 99-28-71
สอบปลายภาค:
คำอธิบายรายวิชา

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = วิชาการศึกษาทั่วไป  11 = พื้นฐานวิชาชีพ  12 = ชีพบังคับ  13 = ชีพเลือก  14 = เลือกเสรี
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล โทร. 045 – 283770 – 2 ต่อ 1207