BED223SAFETY EDUCATION
สวัสดิศึกษา
สังกัดศึกษาศาสตร์, การศึกษาปฐมวัย
หน่วยกิต2 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
รายชื่อ  คำอธิบายรายวิชา ตามสาขาวิชา

 อุบลราชธานี
5 ปี
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  1 ศุกร์08:30-10:30999009C99099X    
อาจารย์: อาจารย์นีรนุช ไชยขันตรี
สำรองให้: ทุกชั้นปี รุ่น กลุ่ม : 10-0-10
สอบกลางภาค: 29 ส.ค. 2563 เวลา 15:30 - 17:30 อาคาร 003 ห้อง F 206
สอบปลายภาค: 18 ต.ค. 2563 เวลา 12:30 - 15:00 อาคาร 003 ห้อง F 203
คำอธิบายรายวิชา

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = วิชาการศึกษาทั่วไป  11 = พื้นฐานวิชาชีพ  12 = ชีพบังคับ  13 = ชีพเลือก  14 = เลือกเสรี
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล โทร. 045 – 283770 – 2 ต่อ 1207