ปฏิทินการศึกษา
ชุดปฏิทิน   
ปีการศึกษา2565  / 1 2 3 
รายการวันเริ่มต้นวันสุดท้าย
 • ลงทะเบียนล่วงหน้า (ช่วงที่ 1)
 • 1 พ.ค. 2565 0:00 น.30 พ.ค. 2565 0:00 น.
    -  ชั้นปี 11 มิ.ย. 2565 0:00 น.31 ก.ค. 2565 0:00 น.
    -  ชั้นปี 21 มิ.ย. 2565 0:00 น.31 ก.ค. 2565 0:00 น.
    -  ชั้นปี 31 มิ.ย. 2565 0:00 น.31 ก.ค. 2565 0:00 น.
    -  ชั้นปี 41 มิ.ย. 2565 0:00 น.31 ก.ค. 2565 0:00 น.
    -  ชั้นปีอื่นๆ (นักศึกษารุ่นตกค้าง)1 มิ.ย. 2565 0:00 น.31 ก.ค. 2565 0:00 น.
 • ระยะเวลาการ เพิ่ม/ถอน/เปลี่ยนกลุ่มรายวิชา ( ไม่ติด W )
 • 1 มิ.ย. 2565 0:00 น.31 ก.ค. 2565 0:00 น.
    -  ช่วงวันทำการเพิกถอนรายวิชา ( ติด W และไม่คืนค่าลงทะเบียน)1 ส.ค. 2565 0:00 น.30 ก.ย. 2565 0:00 น.
 • วันลงทะเบียนล่าช้าของนักศึกษาทุกขั้นปีที่ไม่ทำการลงทะเบียนในวันที่กำหนด
 • 30 มิ.ย. 2565 0:00 น.31 ก.ค. 2565 0:00 น.
 • วันขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่
 • 5 มิ.ย. 2565 0:00 น.5 มิ.ย. 2565 0:00 น.
    -  วันเปิดภาคการศึกษา5 มิ.ย. 2565 0:00 น.5 มิ.ย. 2565 0:00 น.
    -  วันปิดภาคการศึกษา15 ต.ค. 2565 0:00 น.15 ต.ค. 2565 0:00 น.
    -  วันปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่5 มิ.ย. 2565 0:00 น.5 มิ.ย. 2565 0:00 น.
    -  ช่วงวันสอบกลางภาค30 ก.ค. 2565 0:00 น.31 ก.ค. 2565 0:00 น.
    -  ช่วงวันสอบปลายภาค8 ต.ค. 2565 0:00 น.9 ต.ค. 2565 0:00 น.
    -  ทะเบียนประกาศผลการเรียน22 ต.ค. 2565 0:00 น.23 ต.ค. 2565 0:00 น.
    -  วันสุดท้ายของการส่งผลการเรียน ประจำภาคการศึกษาที่ 123 ต.ค. 2565 0:00 น.31 ต.ค. 2565 0:00 น.
    -  วันสุดท้ายของการส่งผลการแก้ไข I ( ภาคการศึกษาที่ 2 ) (สำหรับอาจารย์)21 พ.ย. 2565 0:00 น.30 พ.ย. 2565 0:00 น.
    -  วันสุดท้ายของการส่งผลการแก้ไข I ( ภาคฤดูร้อน ) (สำหรับอาจารย์)6 มิ.ย. 2565 0:00 น.30 มิ.ย. 2565 0:00 น.
     
        
      - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
        และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
          contact staff : งานทะเบียนและวัดผล โทร. 045 – 283770 – 2 ต่อ 1207