ปฏิทินการศึกษา
ชุดปฏิทิน   
ปีการศึกษา2563  / 1 2 3 
รายการวันเริ่มต้นวันสุดท้าย
 • ลงทะเบียนล่วงหน้า (ช่วงที่ 1)
 • 20 ก.พ. 2564 0:00 น.28 ก.พ. 2564 0:00 น.
    -  ชั้นปี 11 มี.ค. 2564 0:00 น.30 มี.ค. 2564 0:00 น.
    -  ชั้นปี 21 มี.ค. 2564 0:00 น.30 มี.ค. 2564 0:00 น.
    -  ชั้นปี 31 มี.ค. 2564 0:00 น.30 มี.ค. 2564 0:00 น.
    -  ชั้นปี 41 มี.ค. 2564 0:00 น.30 มี.ค. 2564 0:00 น.
    -  ชั้นปีอื่นๆ (นักศึกษารุ่นตกค้าง)1 มี.ค. 2564 0:00 น.30 มี.ค. 2564 0:00 น.
 • ระยะเวลาการ เพิ่ม/ถอน/เปลี่ยนกลุ่มรายวิชา ( ไม่ติด W )
 • 1 เม.ย. 2564 0:00 น.30 เม.ย. 2564 0:00 น.
    -  ช่วงวันทำการเพิกถอนรายวิชา ( ติด W และไม่คืนค่าลงทะเบียน)1 พ.ค. 2563 0:00 น.30 มิ.ย. 2564 0:00 น.
    -  วันเปิดภาคการศึกษา17 มี.ค. 2564 0:00 น.17 มี.ค. 2564 0:00 น.
    -  วันปิดภาคการศึกษา24 พ.ค. 2564 0:00 น.24 พ.ค. 2564 0:00 น.
    -  ช่วงวันสอบกลางภาค10 เม.ย. 2564 0:00 น.11 เม.ย. 2564 0:00 น.
    -  ช่วงวันสอบปลายภาค22 พ.ค. 2564 0:00 น.23 พ.ค. 2564 0:00 น.
    -  ทะเบียนประกาศผลการเรียน ประจำภาคการศึกษา ฤดูร้อน1 มิ.ย. 2564 0:00 น.20 มิ.ย. 2564 0:00 น.
    -  วันสุดท้ายของการส่งผลการเรียน ประจำภาคการศึกษาที่ 228 มี.ค. 2564 0:00 น.28 มี.ค. 2564 0:00 น.
    -  ทะเบียนประกาศผลการเรียน ประจำภาคการศึกษา ที่ 24 เม.ย. 2564 0:00 น.4 เม.ย. 2564 0:00 น.
     
        
      - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
        และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
          contact staff : งานทะเบียนและวัดผล โทร. 045 – 283770 – 2 ต่อ 1207