ปฏิทินการศึกษา
ชุดปฏิทิน   
ปีการศึกษา2563  / 1 2 3 
รายการวันเริ่มต้นวันสุดท้าย
 • ลงทะเบียนล่วงหน้า (ช่วงที่ 1)
 • 15 ต.ค. 2563 0:00 น.31 ต.ค. 2563 0:00 น.
    -  ชั้นปี 11 พ.ย. 2563 0:00 น.30 พ.ย. 2563 0:00 น.
    -  ชั้นปี 21 พ.ย. 2563 0:00 น.30 พ.ย. 2563 0:00 น.
    -  ชั้นปี 31 พ.ย. 2563 0:00 น.30 พ.ย. 2563 0:00 น.
    -  ชั้นปี 41 พ.ย. 2563 0:00 น.30 พ.ย. 2563 0:00 น.
    -  ชั้นปีอื่นๆ (นักศึกษารุ่นตกค้าง)1 พ.ย. 2563 0:00 น.30 พ.ย. 2563 0:00 น.
 • ระยะเวลาการ เพิ่ม/ถอน/เปลี่ยนกลุ่มรายวิชา ( ไม่ติด W )
 • 1 พ.ย. 2563 0:00 น.15 ธ.ค. 2563 0:00 น.
    -  วันเปิดภาคการศึกษา4 พ.ย. 2563 0:00 น.4 พ.ย. 2563 0:00 น.
    -  วันปิดภาคการศึกษา8 มี.ค. 2564 0:00 น.8 มี.ค. 2564 0:00 น.
    -  ช่วงวันสอบกลางภาค26 ธ.ค. 2563 0:00 น.27 ธ.ค. 2563 0:00 น.
    -  ช่วงวันสอบปลายภาค17 ก.พ. 2564 0:00 น.7 มี.ค. 2564 0:00 น.
    -  วันสุดท้ายของการส่งผลการเรียน28 มี.ค. 2564 0:00 น.28 มี.ค. 2564 0:00 น.
    -  ทะเบียนประกาศผลการเรียน4 เม.ย. 2564 0:00 น.4 เม.ย. 2564 0:00 น.
    -  วันสุดท้ายของการส่งผลการแก้ไข I ( ภาคการศึกษาที่ 1 ) ( สำหรับอาจารย์)1 พ.ค. 2564 0:00 น.11 มิ.ย. 2564 0:00 น.
     
        
      - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
        และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
          contact staff : งานทะเบียนและวัดผล โทร. 045 – 283770 – 2 ต่อ 1207