ปฏิทินการศึกษา
ชุดปฏิทิน   
ปีการศึกษา2561  / 1 2 3 
รายการวันเริ่มต้นวันสุดท้าย
 • ลงทะเบียนล่วงหน้า (ช่วงที่ 1)
 • 4 พ.ค. 2561 0:00 น.15 พ.ค. 2561 0:00 น.
    -  ชั้นปี 118 พ.ค. 2561 0:00 น.30 มิ.ย. 2561 0:00 น.
    -  ชั้นปี 218 พ.ค. 2561 0:00 น.30 มิ.ย. 2561 0:00 น.
    -  ชั้นปี 318 พ.ค. 2561 0:00 น.30 มิ.ย. 2561 0:00 น.
    -  ชั้นปี 418 พ.ค. 2561 0:00 น.30 มิ.ย. 2561 0:00 น.
    -  ชั้นปีอื่นๆ (นักศึกษารุ่นตกค้าง)18 พ.ค. 2561 0:00 น.30 มิ.ย. 2561 0:00 น.
 • ระยะเวลาการ เพิ่ม/ถอน/เปลี่ยนกลุ่มรายวิชา ( ไม่ติด W )
 • 13 มิ.ย. 2561 0:00 น.3 ส.ค. 2561 0:00 น.
    -  ช่วงวันทำการเพิกถอนรายวิชา ( ติด W และไม่คืนค่าลงทะเบียน)4 ส.ค. 2561 0:00 น.4 ธ.ค. 2561 0:00 น.
 • วันลงทะเบียนล่าช้าของนักศึกษาทุกขั้นปีที่ไม่ทำการลงทะเบียนในวันที่กำหนด
 • 30 มิ.ย. 2561 0:00 น.30 มิ.ย. 2561 0:00 น.
 • วันขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่
 • 6 มิ.ย. 2560 0:00 น.6 มิ.ย. 2561 0:00 น.
    -  วันเปิดภาคการศึกษา6 มิ.ย. 2561 0:00 น.6 มิ.ย. 2561 0:00 น.
    -  วันปิดภาคการศึกษา8 ต.ค. 2561 0:00 น.8 ต.ค. 2561 0:00 น.
    -  วันปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่2 มิ.ย. 2561 0:00 น.2 มิ.ย. 2561 0:00 น.
    -  ช่วงวันสอบกลางภาค4 ส.ค. 2561 0:00 น.5 ส.ค. 2561 0:00 น.
    -  ช่วงวันสอบปลายภาค29 ก.ย. 2561 0:00 น.8 ต.ค. 2561 0:00 น.
    -  ทะเบียนประกาศผลการเรียน31 ต.ค. 2561 0:00 น.31 ต.ค. 2561 0:00 น.
    -  วันสุดท้ายของการส่งผลการเรียน ประจำภาคการศึกษาที่ 125 ต.ค. 2561 0:00 น.25 ต.ค. 2561 0:00 น.
    -  วันสุดท้ายของการส่งผลการแก้ไข I ( ภาคการศึกษาที่ 2 ) (สำหรับอาจารย์)24 มิ.ย. 2561 0:00 น.24 มิ.ย. 2561 0:00 น.
    -  วันสุดท้ายของการส่งผลการแก้ไข I ( ภาคฤดูร้อน ) (สำหรับอาจารย์)5 ก.ค. 2561 0:00 น.5 ก.ค. 2561 0:00 น.
     
        
      - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
        และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
          contact staff : งานทะเบียนและวัดผล โทร. 045 – 283770 – 2 ต่อ 1207