ปฏิทินการศึกษา
ชุดปฏิทิน   
ปีการศึกษา2560  / 1 2 3 
รายการวันเริ่มต้นวันสุดท้าย
 • ลงทะเบียนล่วงหน้า (ช่วงที่ 1)
 • 15 ต.ค. 2560 0:00 น.30 พ.ย. 2560 0:00 น.
    -  ชั้นปี 115 ต.ค. 2560 0:00 น.30 พ.ย. 2560 0:00 น.
    -  ชั้นปี 215 ต.ค. 2560 0:00 น.30 พ.ย. 2560 0:00 น.
    -  ชั้นปี 315 ต.ค. 2560 0:00 น.30 พ.ย. 2560 0:00 น.
    -  ชั้นปี 415 ต.ค. 2560 0:00 น.30 พ.ย. 2560 0:00 น.
    -  ชั้นปีอื่นๆ (นักศึกษารุ่นตกค้าง)15 ต.ค. 2560 0:00 น.30 พ.ย. 2560 0:00 น.
 • ระยะเวลาการ เพิ่ม/ถอน/เปลี่ยนกลุ่มรายวิชา ( ไม่ติด W )
 • 15 พ.ย. 2560 0:00 น.10 ธ.ค. 2560 0:00 น.
    -  ช่วงการเพิกถอนรายวิชาเรียน (ครั้งที่ 2)11 ธ.ค. 2560 0:00 น.18 ธ.ค. 2560 0:00 น.
    -  งวดชำระเงินครั้งที่ 11 ธ.ค. 2560 0:00 น.22 ธ.ค. 2560 0:00 น.
    -  วันเปิดภาคการศึกษา1 พ.ย. 2560 0:00 น.1 พ.ย. 2560 0:00 น.
    -  ช่วงวันสอบกลางภาค23 ธ.ค. 2560 0:00 น.24 ธ.ค. 2560 0:00 น.
    -  ช่วงวันสอบปลายภาค24 ก.พ. 2561 0:00 น.4 มี.ค. 2561 0:00 น.
    -  ทะเบียนประกาศผลการเรียน4 พ.ย. 2560 0:00 น.9 พ.ย. 2560 0:00 น.
    -  วันสุดท้ายของการส่งผลการเรียน ประจำภาคการศึกษาที่ 130 ต.ค. 2560 0:00 น.30 ต.ค. 2560 0:00 น.
    -  วันสุดท้ายของการส่งผลการเรียน ประจำภาคการศึกษาที่ 231 มี.ค. 2561 0:00 น.31 มี.ค. 2561 0:00 น.
    -  ระยะเวลายื่นคำร้องขอแก้ I ( ภาคการศึกษาที่ 1 ) ( สำหรับนักศึกษา )4 พ.ย. 2560 0:00 น.24 พ.ย. 2560 0:00 น.
    -  วันสุดท้ายของการส่งผลการแก้ไข I ( ภาคการศึกษาที่ 1 ) ( สำหรับอาจารย์)24 พ.ย. 2560 0:00 น.30 พ.ย. 2560 0:00 น.
     
        
      - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
        และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
          contact staff : งานทะเบียนและวัดผล โทร. 045 – 283770 – 2 ต่อ 1207