ปฏิทินการศึกษา
ชุดปฏิทิน   
ปีการศึกษา2562  / 1 2 3 
รายการวันเริ่มต้นวันสุดท้าย
 • ลงทะเบียนล่วงหน้า (ช่วงที่ 1)
 • 15 ต.ค. 2562 0:00 น.31 ต.ค. 2562 0:00 น.
    -  ชั้นปี 11 พ.ย. 2560 0:00 น.30 พ.ย. 2562 0:00 น.
    -  ชั้นปี 21 พ.ย. 2562 0:00 น.30 พ.ย. 2562 0:00 น.
    -  ชั้นปี 31 พ.ย. 2562 0:00 น.30 พ.ย. 2562 0:00 น.
    -  ชั้นปี 41 พ.ย. 2562 0:00 น.30 พ.ย. 2562 0:00 น.
    -  ชั้นปีอื่นๆ (นักศึกษารุ่นตกค้าง)1 พ.ย. 2562 0:00 น.30 พ.ย. 2562 0:00 น.
 • ระยะเวลาการ เพิ่ม/ถอน/เปลี่ยนกลุ่มรายวิชา ( ไม่ติด W )
 • 1 ธ.ค. 2562 0:00 น.20 ธ.ค. 2562 0:00 น.
    -  วันเปิดภาคการศึกษา1 พ.ย. 2562 0:00 น.1 พ.ย. 2562 0:00 น.
    -  วันปิดภาคการศึกษา2 มี.ค. 2562 0:00 น.2 มี.ค. 2562 0:00 น.
    -  ช่วงวันสอบกลางภาค21 ธ.ค. 2562 0:00 น.22 ธ.ค. 2562 0:00 น.
    -  ช่วงวันสอบปลายภาค22 ก.พ. 2562 0:00 น.1 มี.ค. 2563 0:00 น.
    -  วันสุดท้ายของการส่งผลการเรียน20 ต.ค. 2562 0:00 น.30 ต.ค. 2562 0:00 น.
    -  ทะเบียนประกาศผลการเรียน1 พ.ย. 2560 0:00 น.1 พ.ย. 2562 0:00 น.
    -  วันสุดท้ายของการส่งผลการแก้ไข I ( ภาคการศึกษาที่ 1 ) ( สำหรับอาจารย์)30 พ.ย. 2562 0:00 น.30 พ.ย. 2562 0:00 น.
     
        
      - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
        และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
          contact staff : งานทะเบียนและวัดผล โทร. 045 – 283770 – 2 ต่อ 1207