ปฏิทินการศึกษา
ชุดปฏิทิน   
ปีการศึกษา2565  / 1 2 3 
รายการวันเริ่มต้นวันสุดท้าย
 • ลงทะเบียนล่วงหน้า (ช่วงที่ 1)
 • 1 มี.ค. 2566 0:00 น.31 มี.ค. 2566 0:00 น.
    -  ชั้นปี 11 มี.ค. 2566 0:00 น.31 มี.ค. 2566 0:00 น.
    -  ชั้นปี 21 มี.ค. 2566 0:00 น.31 มี.ค. 2566 0:00 น.
    -  ชั้นปี 31 มี.ค. 2566 0:00 น.31 มี.ค. 2566 0:00 น.
    -  ชั้นปี 41 มี.ค. 2566 0:00 น.31 มี.ค. 2566 0:00 น.
    -  ชั้นปีอื่นๆ (นักศึกษารุ่นตกค้าง)1 มี.ค. 2566 0:00 น.31 มี.ค. 2566 0:00 น.
 • ระยะเวลาการ เพิ่ม/ถอน/เปลี่ยนกลุ่มรายวิชา ( ไม่ติด W )
 • 21 มี.ค. 2566 0:00 น.31 มี.ค. 2566 0:00 น.
    -  ช่วงวันทำการเพิกถอนรายวิชา ( ติด W และไม่คืนค่าลงทะเบียน)1 เม.ย. 2566 0:00 น.30 เม.ย. 2566 0:00 น.
    -  วันเปิดภาคการศึกษา18 มี.ค. 2566 0:00 น.18 มี.ค. 2566 0:00 น.
    -  วันปิดภาคการศึกษา15 พ.ค. 2566 0:00 น.15 พ.ค. 2566 0:00 น.
    -  ช่วงวันสอบปลายภาค13 พ.ค. 2566 0:00 น.14 พ.ค. 2566 0:00 น.
    -  ทะเบียนประกาศผลการเรียน ประจำภาคการศึกษา ฤดูร้อน15 พ.ค. 2566 0:00 น.15 พ.ค. 2566 0:00 น.
    -  วันสุดท้ายของการส่งผลการเรียน ประจำภาคการศึกษาที่ 225 มี.ค. 2566 0:00 น.31 มี.ค. 2566 0:00 น.
     
        
      - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
        และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
          contact staff : งานทะเบียนและวัดผล โทร. 045 – 283770 – 2 ต่อ 1207